Arbetsmiljöpolicy Volvo.

Volvo arbetsmiljöpolicy
Skyddsombud i Braås.

Uppdraget:
Ihop med arbetsgivaren skapa rätt förutsättningar för varje individ att inte riskera att skadas vare sig fysiskt eller psykiskt på arbetet.Bra arbestmiljö är viktigt

För att få en bra arbetsmiljö så är Du den viktigaste pusselbiten.
Information rapportera tillbud
Valda Skyddsombud.

Skyddsombudet väljs i demokratisk ordning ut av de som intresserade av att jobba med
arbetsmiljö i den grupp man arbetar. Lämplig antal är ett skyddsombud/område och
skift.
Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Skyddsorganisationen vid Volvo CE Braås för 2020.
Verksamhetsplanen beskriver viljan och inriktningar i arbetsmiljöarbetet under året.
Mötesdagar 2021


TIA

Vad är TIA?


Tillbud och Risker

Arbetsmiljöarbete skall bedrivas som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Arbetet bedrivs
oftast partgemensamt med företaget, vid t.ex. skyddsronder, projektarbeten och skyddskommittémöten. Skyddsorganisationen företräder dig som anställd i arbetsmiljöfrågor.

Tillbud rapporteras i första hand till din närmaste chef som tillsammans med dig skriver in det i TIA. Om din närmaste chef inte är på plats kan ditt skyddsombud hjälpa dig att
rapportera in det i TIA.